WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ ROTAR

Niniejsza witryna internetowa www.rotar.net.pl (dalej zwana “Witryną internetową”) została utworzona przez firmę „ROTAR” jest jej własnością, oraz jest obsługiwana i utrzymywana przez lub w imieniu firmy ROTAR, (dalej zwanej “ROTAR”). Firma ROTAR może w każdej chwili, według własnego uznania, zmienić, uzupełnić lub usunąć którykolwiek z Warunków poprzez aktualizację zawartości niniejszej strony. Zaleca się okresowe odwiedzanie niniejszej strony w celu sprawdzenia, czy nie dokonano jej aktualizacji. Firma ROTAR może, według własnego uznania, zaprzestać prowadzenia Witryny internetowej w każdej chwili bez konieczności uprzedniego zawiadamiania.


Prawa autorskie

Jeżeli nie określono inaczej, pliki tekstowe, obrazy, grafika, dźwięk i animacje oraz wszelkie inne informacje oraz sposób ich graficznej prezentacji w Witrynie internetowej, a także wygląd i struktura Witryny podlegają prawom autorskim firmy ROTAR. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być kopiowana lub rozprowadzana. Witryna internetowa ani żadna jej część nie może być modyfikowana lub umieszczana na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ROTAR, oraz pod warunkiem, że jej treść nie zostanie w żaden sposób zmieniona, a wszystkie prawa autorskie i informacje dotyczące własności zostaną zachowane.

Znaki towarowe

Jeżeli nie określono inaczej, wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe przedstawione w Witrynie internetowej są chronione prawami do znaków towarowych firm i stanowią własność tych firm. Dotyczy to przede wszystkim logo i symboli firm. Przedstawione w niniejszej Witrynie loga i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu identyfikacji.

Gwarancja

Informacje zawarte w Witrynie internetowej dostarczane są przez firmę ROTAR zgodnie ze stanem faktycznym oraz w najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem. Informacje te przekazywane są bez jakiejkolwiek gwarancji, jednoznacznej lub ukrytej. Informacje uznawane są za prawidłowe, jednak mogą one zawierać błędy lub niedokładności. Firma ROTAR nie oświadcza i nie gwarantuje, że funkcje i aplikacje zawarte w Witrynie internetowej nie zostaną przerwane lub nie są wolne od błędów. Firma ROTAR nie gwarantuje, że serwer i/lub Witryna internetowa są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Firma ROTAR nie składa żadnego oświadczenia co do tego, czy materiały w Witrynie internetowej są odpowiednie i/lub możliwe do zastosowania w innych lokalizacjach.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Firma ROTAR jednoznacznie zrzeka się odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić w wyniku błędów systemu lub (tymczasowej lub stałej) awarii Witryny internetowej, jej aplikacji lub innych narzędzi. W najpełniejszym zakresie dopuszczonym stosownym prawem firma ROTAR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania Witryny internetowej.

Pliki cookies

Witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies. Użytkownicy Witryny nie są zobowiązaniu do ich przyjęcia. Nie przyjęcie plików cookies jednak powoduje, że Witryna internetowa może nie funkcjonować prawidłowo.

Linki do stron osób trzecich

Firma ROTAR dostarcza, jako usługę, linki do stron osób trzecich. Strony te nie są własnością, nie są obsługiwane ani kontrolowane przez ROTAR i dlatego też Firma ROTAR nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za te strony i ich treść. Linki wykorzystywane są na własne ryzyko użytkownika. Nie wolno wprowadzać linków do Witryny internetowej na własnych lub innych stronach bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy ROTAR.

Informacje pufne i zastrzeżone

Firma ROTAR nie chce otrzymywać od Państwa informacji poufnych lub zastrzeżonych poprzez Witrynę internetową. Należy zauważyć, że żadne informacje lub materiały przesłane do firmy ROTAR nie będą traktowane jako poufne. Firma ROTAR nie ma obowiązku analizy, oceny i przyjęcia takich informacji lub materiałów. Przesyłając firmie ROTAR jakiekolwiek informacje lub materiały, udzielacie jej Państwo nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na wykorzystanie, odtwarzanie, prezentowanie, przedstawianie, modyfikowanie, transmitowanie i rozprowadzanie takich informacji lub materiałów, oraz zgadzacie się na to, że firma ROTAR może dobrowolnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, znajomość rzeczy lub techniki przesłane do niej w jakimkolwiek celu. Dlatego też firma ROTAR nie ponosi odpowiedzialności za straty, wydatki lub szkody, z uwzględnieniem między innymi zapłaty rekompensaty, w związku z takimi informacjami lub materiałami.

Klauzula wyłączenia

Jeżeli którakolwiek z części niniejszych warunków uznana zostanie za niemożliwą do wprowadzenia w życie lub sprzeczną ze stosownym prawem jakiejkolwiek jurysdykcji, nie ma to wpływu na ważność pozostałych części lub postanowień.

Właściwe prawo

Niniejsze warunki zostały stworzone zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.

Właściwy sąd

Wszelkie spory związane z niniejszymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby firmy ROTAR.Warunki korzystania z witryny Polityka prywatności


Informacje przedstawione na stronach serwisu www.rotar.net.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych, mają jedynie charakter informacyjny.